Afstemning om OK24

Kredsstyrelsen i Viborg Lærerkreds anbefaler et JA til OK24

Overenskomstforhandlingerne ’24 er afsluttet, og der ligger et aftaleresultat, som medlemmerne skal tage stilling til.

Der er i aftalen flere elementer, som forbedrer vores overenskomst, og overordnet set er vi tilfredse med resultatet – også selv om der desværre er krav, som vi ikke kom igennem med, og som vi så fremadrettet stadig må arbejde med både centralt og lokalt.

I kredsstyrelsen har vi naturligvis hver vores perspektiv på den nye aftale og vægter og vurderer aftaleelementerne lidt forskelligt, men hver især - og derfor også samlet set - anbefaler vi et JA. Vi mener, det er et godt aftaleresultat.

 

Positive hovedelementer i aftalen:

Ramme på +8,8 % over 2 år, som skønnes at give en god reallønsudvikling, og som er med til at genoprette paralleliteten mellem det privat og offentlige arbejdsmarked. (Vi er nået et godt stykke med at indhente inflationstabet.)

Tidlig udmøntning af løn: 4% i april og 1,7% i oktober 2024 - resten 1. april 2025

Almentillæg på 7500 kr. årligt til lærere, børnehaveklasseledere og UU-vejledere. Undtaget er lærere og børnehaveklasseledere på selvstændige specialskoler.

Mulig ekstra udmøntning i efteråret 2025, så vi følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Forhøjelse af fritvalgsordningen med 0,26%.

En samlet lønstigning på i alt mindst 8,30% for lærere, børnehaveklasseledere og UU-vejledere på almenområdet, hvilket betyder en reel reallønsfremgang.

Indtræden i den kommunale kompetencefond, som giver øget adgang til kompetenceudvikling, hvilket omfatter: Individuelle fagfaglige kurser, medbestemmelse, dækning af udgifter til kursus, transport, materialer og vikardækning. Det skønnes, at 25% af medlemmerne årligt kan få op til 6 dages kursus, hvor 80% finansieres fra fonden og 20% fra arbejdsgiver.

Mulighed for opsparing af frihed (bl.a. feriedage) i op til 15 dage, der kan afholdes fleksibelt.

Mange og vigtige forbedringer af gruppeliv

Ny og forbedret praktikaftale

Hele den øremærkede barsel løndækkes, og der er forbedringer på vilkår for flerlinge-, solo -og adoptivforældre.

Andre forbedringer i vores overenskomst vedrører bl.a. TR-forhold, arbejdsmiljø, overenskomstdækning af pensionerede lærere og anciennitetsindplacering af ikke-læreruddannede, der tager en læreruddannelse.

Som nævnt er der også flere af DLF´s krav, der desværre ikke blev imødekommet. Fx blev kravet om forbedrede seniorvilkår og en central lærerstartsordning blankt afvist af KL, hvilket er helt uforståeligt, da det i vores optik kunne have været et afgørende element i et fastholdelsesøjemed. Derudover blev vores krav om et ekstra anciennitetsløntrin også afvist. Forhold, som naturligt trækker ned i den samlede vurdering af overenskomstresultatet.

Heldigvis måtte også KL se flere af deres krav afvist, så i denne omgang undgår vi, at de timebaserede tillæg forsvinder, at vores seniordage veksles til en seniorbonus, at pædagoger kan varetage fagopdelt undervisning på mellemtrin og i udskoling, og at der ikke skal være krav om undervisningskompetence hos ledere.

Det var en kort gennemgang af forhandlingsresultatet, og der vil helt naturligt være et eller flere elementer i aftalen, der hos det enkelte medlem taler både for og imod ift., om man samlet set kan tilsluttet sig overenskomstresultatet. Kredsstyrelsen er dog ikke i tvivl om at anbefale et JA til OK24.

Har I spørgsmål er I selvfølgelig altid velkomne til at spørge jeres TR eller henvende jer til Viborg Lærerkreds. Ligeledes er der mulighed for at høre formand Gordon Ørskov Madsen fortælle om OK24 ved at deltage i et virtuelt medlemsmøde den 8. april 2024 kl. 16.30-18.00 (husk tilmelding senest den 5. april).

HUSK at stemme!

Med venlig hilsen

Viborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe